BILDWISSENSCHAFT AND VISUAL CULTURE: INTERNATIONAL LECTURE SERIES 2013–14

Vortragsreihe Bildwissenschaft & Visual Culture

01. 11. 2013 | Auditorium 22.0.11, 13–15.00 Uhr | Universität Kopenhagen
 
Prof. Dr. Susanne Regener (Vortrag):
IMAGES IN TRANSITION.
On the vi­sual in gay cul­ture
 
Based on photographic material from Denmark, Germany and the US this lecture will show in a paradigmatic way that pictures are not just static artefacts but rather must be understood through their inherent mobility. Taking picture production within gay cultures as a point of departure I will show that iconographic documents are not only engaged with across national boundaries, but that – through processes of mediatization – private images of Self are promoted to a status of cultural icons. Given the decisive role contexts play in processes that generate meaning and identity, the production, reception and aesthetics of their forms of appearance will be reviewed within the culture of the restrictive 1950s and that of the 1970s, the latter predominantly being marked by the dynamics of social movements.
 
Billedernes mobilitet: om det visuelle i homoseksuelle kulturer
 
Med udgangspunkt i aktuel forskning om mediematørs virke i homoseksuelle kulturer (i Tyskland, Danmark, Sverige og USA, se: www.medienamateure.uni-siegen.de) og ved hjælp af en række visuelle eksempler viser foredraget, hvordan homoseksuelle mænds selvfremstillingen har udviklet sig siden 2. Verdenskrig. Med eksempler fra det danske tidsskrift Vennen fra 1950erne demonstrerer foredraget, hvorledes synliggørelsen af det egne bliver til i bevidstheden om at være anderledes. Jeg fokuserer i denne forbindelse særligt på den anvendte mediepraksis, dvs. på produktionen, receptionen og vandringen af billeder, som er med til at danne og styrke fællesskaber og opstille nye, mulige livsformer. På baggrund af en række konkrete eksempler argumenterer jeg for, at billeder ikke blot er statiske artefakter, men grundlæggende må forstås ud fra deres mobilitet. Med udgangspunkt i billedproduktionen inden for den homoseksuelle kultur påviser foredraget ikke blot, at ikonografiske dokumenter overskrider nationale grænser, men også at private selvbilleder kan avancere til kulturelles images via medialiseringsprocesser.Foredraget gennemgår (ved at anvende billed-diskursanalyse) en række eksempler fra Danmark og Sverige med fokus på deres transnationale og transkulturelle mobilitet. De præsenteres som visuelle delelementer af 50eres restriktive kulturelle kontekst. Det danske kildemateriale fra 50erne flankeres på den ene side af svenske fotografier fra omkring 1900 (Carl von Platen) og på den anden side af fotografier fra 70ernes homobevægelser (Bøssernes Befrielsesfront). Dermed påvises, hvorledes sociale praksisser såvel som fotoæstetik er historisk betingede i deres menings- og identitetsskabende processer.
 
Flyer zum Vortrag
Programm zur Vortragsreihe